ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ดับเบิ้ลแคป 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาประชุมเมืองเทศบาลตำบลกุดดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Traffy Fondue แอพพลิเคชั่นพลังประชาชน สำหรับแจ้งซ่อม ร้องเรียน และบริหารจัดการปัญหา
คลิกเพื่ออ่านต่อ >>>>>

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล


แจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562


แจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เทศบาลตำบลกุดดู่ ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตามที่เทศบาลตำบลกุดดู่ ได้มีโครงการ ซื้อค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ศศิธรกรุ๊ป (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)


ตามที่เทศบาลตำบลกุดดู่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ร้านปัญญาภัณฑ์ (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดดู่ รอบเดือน เมษายน 2562


คำสั่งเทศบาลตำบลกุดดู่

แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสมปู่ถึงบ่อขยะ เขตเทศบาลตำบลกุดดู่


แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสมปู่ ถึงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


แบบสำรวจของเทศบาล