ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง / ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลกุดดู่

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) EIT...


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) IIT...


ประกาศ ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง เขตเทศบาลตำบลกุดดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รถกระบะ 4 ประตู อ่านต่อ...


ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชุมเมือง เทศบาลตำบลกุดดู่ อ่านต่อ...


ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ดับเบิ้ลแคป 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาประชุมเมืองเทศบาลตำบลกุดดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล อ่านต่อ...


แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 อ่านต่อ...


แจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2562 อ่านต่อ...


แจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ...


แจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ...


ขอแจ้งประกาศผลผลการติดตามและประเมินผลแผพัฒนาเทศบาลตำบลกุดดู่ รอบเดือน เมษายน 2562 อ่านต่อ...


ขอแจ้งประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำนเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ...


ขอแจ้งประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำนเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ...


ขอปจ้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดดู่ รอบเดือน เมษายน 2562 อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสมปู่ถึงบ่อขยะ เขตเทศบาลตำบลกุดดู่ อ่านต่อ...


แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสมปู่ ถึงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ...


แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพโครงการจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายผิวจราจร คสล. อ่านต่อ...


แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ อ่านต่อ...


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ...


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู อ่านต่อ...


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดดู่ รอบเดือน เมษายน 2562 อ่านต่อ...


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ประกาศผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ...


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการฝพนักงานเทศบาล อ่านต่อ...


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อ่านต่อ...


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน อ่านต่อ...


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกุดดู่ อ่านต่อ...