ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดดู่


Traffy Fondue แอพพลิเคชั่นพลังประชาชน สำหรับแจ้งซ่อม ร้องเรียน และบริหารจัดการปัญหา
คลิกเพื่ออ่านต่อ >>>>>

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน ต.ค. 2561

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561


รายงานการงบเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561


เทศบาลตำบลกุดดู่ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561


รายงานการวิเคราะห์ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ


แบบรายงานการวิเคราะห์ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ


การประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน


คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561


การปรับปรุงคู่มือประชาชน ระยะที่ 2


รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลกุดดู่


แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561


แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561


แบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561


ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กร


การจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น (ฝ่ายบริหาร)


ภาพต่อต้านทุจริต


ตามประกาศ เทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนิติกร


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง เทศบาลตำบลกุดดู่


ตามที่เทศบาลตำบลกุดดู่ ได้มีโครงการ ซื้อค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ศศิธรกรุ๊ป (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)


ตามที่เทศบาลตำบลกุดดู่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ร้านปัญญาภัณฑ์ (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)


ตามที่เทศบาลตำบลกุดดู่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ศศิธรกรุ๊ป (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)


ตามที่เทศบาลตำบลกุดดู่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ศศิธรกรุ๊ป (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)


ตามที่เทศบาลตำบลกุดดู่ ได้มีโครงการ ซื้อ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นางสาวลภา ลาโลด (ขายปลีก, ให้บริการ)


ตามที่เทศบาลตำบลกุดดู่ ได้มีโครงการ ซื้อ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ร้านณัฐภณ ก่อสร้าง (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)


ตามที่เทศบาลตำบลกุดดู่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ศศิธร กรุ๊ป


ตามประกาศ เทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น บัดนี้ผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ได้แก่ บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด (ขายปลีก)


ตามประกาศ เทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครน พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น บัดนี้ผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ได้แก่ บริษัท โชติกาญจน์ชญานนท์ แอนด์ทรัค จำกัด(ขายปลีก)


เทศบาลตำบลกุดดู่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เทศบาลตำบลกุดดู่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่

แจ้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดดู่ รอบเดือน ตุลาคม 2561


แจ้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดดู่ รอบเดือน ตุลาคม 2561


ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดดู่ รอบเดือน ตุลาคม 2561


ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดดู่ รอบเดือน เมษายน 2561


ใช้แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลกุดดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


รายละเอียดการขั้นตอนการทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายลานบั้งไฟ


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายลานบั้งไฟ


ขอแจ้งประกาศผลการติดตามการและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดดู่ รอบเดือน ตุลาคม 2561


ขอแจ้งประกาศผลการติดตามการและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดดู่ รอบเดือน เมษายน 2561


คู่มือการปฏิบัติ/กระบวนการ การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี


มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่ ประจำปีงบประมาณ 2561


การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง


เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต


หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล


แต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอนแทนของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ


ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564


การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และการโปร่งใสในการบริหาร


เจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู


การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลกุดดู่


มอบหมายอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่ ให้ปลัดเทศบาลตำบลกุดดู่ ประจำปีงบประมาณ 2561


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561