การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องทำงานร่วมกัน ได้มีการพบปะในเรื่องของการทำงาน คิด วิเคราะห์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในเทศบาล หรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล