กิจกรรมกองช่าง

กิจกรรมของกองช่างในการร่วมกันบริการประชาชน ในด้านต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลกุดดู่