กิจกรรมของผู้บริหาร

การทำงานร่วมกันของผู้บริหารในการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการอบรม ประชุม การแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลกุดดู่ และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง