ข้อมูลผู้บริหาร

นายวรพันธ์ ชาวชุมนุม

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่

นายสำลี บุญชัย

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่

นางนภัทร ศรีลานนท์

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่

นายชุมพร ชาวชุมนุม

ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายก

นายบัวพันธ์ วงศ์อนุ

ตำแหน่ง ประธานสภา

นายโชคชัย อุตรศรี

ตำแหน่ง รองประธานสภา

นายดำรงฤทธิ์ ทองโคตร

ตำแหน่ง สมาชิกสภา เขต 1

นายสุดตา สุวรรณสุขา

ตำแหน่ง สมาชิกสภา เขต 1

นายกรรชัย บรมฤทธิ์

ตำแหน่ง สมาชิกสภา เขต 1

นายกัณหา สิงห์นุโคตร

ตำแหน่ง สมาชิกสภา เขต 1

นายคำภา บุญชัย

ตำแหน่ง สมาชิกสภา เขต 1

นายชม ซุยทอง

ตำแหน่ง สมาชิกสภา เขต 1

นายหอม กรีฑา

ตำแหน่ง สมาชิกสภา เขต 2

นายเฉลิม โคตรเพชร

ตำแหน่ง สมาชิกสภา เขต 2

นายทวีสิทธิ์ แซงโคตร

ตำแหน่ง สมาชิกสภา เขต 2

นางมลิวรรณ เฟื้อยศรีบุตร

ตำแหน่ง สมาชิกสภา เขต 2