ข้อมูลเชิงสถิติ

รายละเอียดการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดดู่

กองคลัง

สถิติการให้บริการกองคลัง อ่านต่อ...

กองสวัสดิการสังคม

สถิติการให้บริการกองสวัสดิการสังคม อ่านต่อ...

กองช่าง

สถิติการให้บริการกองช่าง อ่านต่อ...

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

สถิติการให้บริการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ...