ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง เทศบาลตำบลกุดดู่


เทศบาลตำบลกุดดู่ ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตามที่เทศบาลตำบลกุดดู่ ได้มีโครงการ ซื้อค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ศศิธรกรุ๊ป (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)


ตามที่เทศบาลตำบลกุดดู่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ร้านปัญญาภัณฑ์ (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)


ตามที่เทศบาลตำบลกุดดู่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ศศิธรกรุ๊ป (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)


ตามที่เทศบาลตำบลกุดดู่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ศศิธรกรุ๊ป (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)


ตามที่เทศบาลตำบลกุดดู่ ได้มีโครงการ ซื้อ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นางสาวลภา ลาโลด (ขายปลีก, ให้บริการ)


ตามที่เทศบาลตำบลกุดดู่ ได้มีโครงการ ซื้อ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ร้านณัฐภณ ก่อสร้าง (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)


ตามที่เทศบาลตำบลกุดดู่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ศศิธร กรุ๊ป


ตามประกาศ เทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น บัดนี้ผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ได้แก่ บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด (ขายปลีก)


ตามประกาศ เทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครน พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น บัดนี้ผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ได้แก่ บริษัท โชติกาญจน์ชญานนท์ แอนด์ทรัค จำกัด(ขายปลีก)


เทศบาลตำบลกุดดู่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เทศบาลตำบลกุดดู่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)