ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่

ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดดู่ รอบเดือน เมษายน 2562


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง ประกาศผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการฝพนักงานเทศบาล


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกุดดู่