แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแต่ละกอง ภายในเทศบาลตำบลกุดดู่

กองการศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองการศึกษา อ่านต่อ.....กองคลัง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองคลัง อ่านต่อ.....กองสวัสดิการสังคม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม อ่านต่อ.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ.....สำนักปลัด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักปลัด อ่านต่อ.....