ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ และขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด คลิ๊กอ่านต่อ...ขอความร่วมมือ ช่วยกันป้องกันโรค โควิต-19 (Covid-19) คลิ๊กอ่านต่อ...
สแกน QR Code เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

<

สแกน QR Code เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 อ่านต่อ...
ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 อ่านต่อ...
ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2563 อ่านต่อ...
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) EIT...

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) IIT...


ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม อ่านต่อ...


ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ยู คสล. ระบบแรงดึง (สำเร็จรูป) ถนนสายแยกโสกช้าง-แยกไปประปาวัดป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ยู คสล. ระบบแรงดึง (สำเร็จรูป) ถนนสายแยกโสกช้าง-แยกไปประปาวัดป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อ่านต่อ...


ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ...


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้ง อ่านต่อ...


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่และนายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่ อ่านต่อ...


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่ อ่านต่อ...


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่ อ่านต่อ...


ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ...


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ระบบแรงดึง(สำเร็จรูป) ถนนสายแยกโสกช้าง-แยกไปประปาวัดป่า อ่านต่อ...


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายแบบ มข.2527(ช่วงก่อนสะพานหนองแวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายแบบ มข.2527(นาตาสุธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน อ่านต่อ...


ประกาศ ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง เขตเทศบาลตำบลกุดดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รถกระบะ 4 ประตู อ่านต่อ...


ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชุมเมือง เทศบาลตำบลกุดดู่ อ่านต่อ...


ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ดับเบิ้ลแคป 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาประชุมเมืองเทศบาลตำบลกุดดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 อ่านต่อ...


ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 อ่านต่อ...

ประกาศจริยธรรม อ่านต่อ...


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 63 อ่านต่อ...


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อ่านต่อ...