ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ และเด็กแรกเกิด