ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ และขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด คลิ๊กอ่านต่อ...ขอความร่วมมือ ช่วยกันป้องกันโรค โควิต-19 (Covid-19) คลิ๊กอ่านต่อ...
สแกน QR Code เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

<

สแกน QR Code เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 อ่านต่อ...
ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 อ่านต่อ...
ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2563 อ่านต่อ...
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) EIT...

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) IIT...

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ...


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้ง อ่านต่อ...


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่และนายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่ อ่านต่อ...


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดดู่ อ่านต่อ...


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่ อ่านต่อ...


ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ...


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ระบบแรงดึง(สำเร็จรูป) ถนนสายแยกโสกช้าง-แยกไปประปาวัดป่า อ่านต่อ...


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายแบบ มข.2527(ช่วงก่อนสะพานหนองแวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายแบบ มข.2527(นาตาสุธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน อ่านต่อ...


ประกาศ ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง เขตเทศบาลตำบลกุดดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รถกระบะ 4 ประตู อ่านต่อ...


ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชุมเมือง เทศบาลตำบลกุดดู่ อ่านต่อ...


ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ดับเบิ้ลแคป 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาประชุมเมืองเทศบาลตำบลกุดดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...

ประกาศจริยธรรม อ่านต่อ...


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 63 อ่านต่อ...


ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อ่านต่อ...