การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลกุดดู่ โดยสำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) ร่วมกับอำเภอโนนสัง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดดู่ จำนวน 4 หมู่บ้าน 9 ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่สมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ