ข้อมูลเชิงสถิติ

รายละเอียดการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดดู่ ช่วง 6 เดือนแรก ประจำปี งบประมาณ 2564

สำนักปลัด

สถิติการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร์ คลิ๊กอ่านต่อ...

กองสวัสดิการสังคม

สถิติการให้บริการกองสวัสดิการสังคม คลิ๊กอ่านต่อ...

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

สถิติการให้บริการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม คลิ๊กอ่านต่อ...