ตราสัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลกุดดู่ ความหมาย

ต้นไม้ หมายถึง

พระพุทธรูป หมายถึง

บั้งไฟ หมายถึง