คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลกุดดู่
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช