เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
28   คน
สถิติทั้งหมด
21365   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564
ภาพกิจกรรม ทต.กุดดู่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษั...
  โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษั...
 • ตัดต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร
  ตัดต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร
 • พ่นเคมีหมอกควัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง...
  พ่นเคมีหมอกควัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง...
 • วันนี้กองการศึกษาร่วมกับคณะครูศูนย์พั...
  วันนี้กองการศึกษาร่วมกับคณะครูศูนย์พั...
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดดู่ สมัยสามัย ส...
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดดู่ สมัยสามัย ส...
 • กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวา...
  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวา...
 • วันนี้ผอ.กองการศึกษา และคณะครูศูนย์พั...
  วันนี้ผอ.กองการศึกษา และคณะครูศูนย์พั...
 • แก้ไขความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบรโภ...
  แก้ไขความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบรโภ...
 • วันนี้คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีส...
  วันนี้คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีส...
 • เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒน...
  เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒน...
 • ประชุมชี้แจงเตรียมการมาตราการดำเนินกา...
  ประชุมชี้แจงเตรียมการมาตราการดำเนินกา...
 • โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม
  โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม
 • ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพั...
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพั...
 • ตรวจประเมิน LPA
  ตรวจประเมิน LPA
 • ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำ
  ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำ
 • ออกตรวจงานจ้างสนามหญ้าเทียม
  ออกตรวจงานจ้างสนามหญ้าเทียม
 • กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่
  กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่
 • ประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เ...
  ประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เ...
นายสมัย จาวใจเด็จ
นายสมัย จาวใจเด็จ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดดู่
11/08/2022 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2022 : ซื้อธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์,ธงชาติใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2022 : ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2022 : จ้างค่าใช้จ่ายในโครงการงานรัฐพิธีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/07/2022 : จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/07/2022 : จ้างจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 : ซื้อกระจกโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 : จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2022 : ซื้อค่าเสื้อนักกีฬาตัวแทนหมู่บ้านในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลกุดดู่ ประจำปีงบประมาณ 2565
27/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 22
ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
15/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
27/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 72
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี
26/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 75
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
08/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 66
แจ้งยอกการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Mobile Banking
28/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 88
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565
18/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 87
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565
29/11/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 90
ประกาศเทศบาลตำบลกุดดู่ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
27/12/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 96
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลกุดดู่
08/12/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 109
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แจ้งระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และกำหนดการเปิดใช้สนามฟุตซอลหญ้าเทียมของ ทต.กุดดู่
คำสั่งให้บุคลากรกลับมาปฏิบัติงานที่สำนักงานตามปกติ
คำสั่ง แก้ไข การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลกุดดู่ (ค...
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ผลการเลื่อขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง รอบ 1 ต.ค. 64
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ ของเทศบาลตำบลกุดดู่
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
11/08/2022 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2022 : ซื้อธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์,ธงชาติใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2022 : ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2022 : จ้างค่าใช้จ่ายในโครงการงานรัฐพิธีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/07/2022 : จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/07/2022 : จ้างจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 : ซื้อกระจกโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 : จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2022 : ซื้อค่าเสื้อนักกีฬาตัวแทนหมู่บ้านในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2022 : ซื้อค่าเสื้อนักกีฬาตัวแทนหมู่บ้านในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2022 : ซื้อค่าเสื้อนักกีฬาตัวแทนหมู่บ้านในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2022 : จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2022 : จ้างป้ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดดู่
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดดู่
โทร.042-356124

ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลกุดดู่
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< สิงหาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • กรมสรรพากร
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมทางหลวง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธ.ธกส
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมจัดหางาน
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ศาลปกครอง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ธ.ออมสิน
 • โยธาไทย
 • กระทรวงมหาดไทย