เทศบาลตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
https://www.kutdu.go.th
นายสุนทร มุนติเก
นายสุนทร มุนติเก
นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
4887   คน
เริ่มนับวันที่ 11 ตุลาคม 2564
ภาพกิจกรรม ทต.กุดดู่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • วันนี้ผอ.กองการศึกษา และคณะครูศูนย์พั...
  วันนี้ผอ.กองการศึกษา และคณะครูศูนย์พั...
 • แก้ไขความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบรโภ...
  แก้ไขความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบรโภ...
 • วันนี้คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีส...
  วันนี้คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีส...
 • เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒน...
  เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒน...
 • ประชุมชี้แจงเตรียมการมาตราการดำเนินกา...
  ประชุมชี้แจงเตรียมการมาตราการดำเนินกา...
 • โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม
  โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม
 • ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพั...
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพั...
 • ตรวจประเมิน LPA
  ตรวจประเมิน LPA
 • ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำ
  ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำ
 • ออกตรวจงานจ้างสนามหญ้าเทียม
  ออกตรวจงานจ้างสนามหญ้าเทียม
 • กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่
  กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่
 • ประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เ...
  ประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เ...
 • เข้าร่วมในโครงการพัฒนาระบบบริการการแพ...
  เข้าร่วมในโครงการพัฒนาระบบบริการการแพ...
 • ส่งมอบวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หน้าก...
  ส่งมอบวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หน้าก...
 • ฉีดพ่นยากันยุงบริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลก...
  ฉีดพ่นยากันยุงบริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลก...
นายกฤติภัทร ภิญโญชุติวัต
นายกฤติภัทร ภิญโญชุติวัต
ปลัดเทศบาลตำบลกุดดู่
29/11/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2021 : ซื้อเครื่องปรับอากาศอากาศแบบแขวนขนาด 24000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2021 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2021 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2021 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างกุดดู่ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2021 : ซื้อซื้อตรายาง ชื่อ - ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2021 : จ้างเหมาถ่ายเอกสาร,เข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายงานรับจริง-จ่ายจริงประจำปีงบประมาณ 2564
15/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 27
แจ้งเวียนซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินของ ทต.กุดดู่
14/10/3107 โดย : เจ้าหน้าที่ 25
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565
04/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 31
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564
04/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 76
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม
10/08/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 43
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ยู คสล. ระบบแรงดึง (สำเร็จรูป) ถนนสายแยกโสกช้าง-แยกไปประปาวัดป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/08/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 29
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/07/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 55
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ยู คสล. ระบบแรงดึง (สำเร็จรูป) ถนนสายแยกโสกช้าง-แยกไปประปาวัดป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/07/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 77
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
01/07/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 27
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/01/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 48
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
29/11/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2021 : ซื้อเครื่องปรับอากาศอากาศแบบแขวนขนาด 24000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2021 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2021 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2021 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างกุดดู่ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2021 : ซื้อซื้อตรายาง ชื่อ - ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2021 : จ้างเหมาถ่ายเอกสาร,เข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2021 : จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายเขตเทศบาลตำบลกุดดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2021 : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2021 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดดู่
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดดู่
โทร.042-356124

ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลกุดดู่
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • โยธาไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ธ.ธกส
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมจัดหางาน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ธ.ออมสิน
 • กรมสรรพากร
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงการคลัง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศาลปกครอง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์